księgowość internetowa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Postanowienia ogólne

1.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 134, poz. 779) dalej „Ustawa” Webmonster Łukasz Stefański ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – zwany dalej „Regulaminem”.
 
1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Webmonster Łukasz Stefański usług drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem http://bookkeeper.pl lub https://bookkeeper.pl.
 
1.3 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej przez Serwis BookKeeper.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 
1.4 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług Serwisu BookKeeper.pl zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Szczegółowe postanowienia niniejszego Regulaminu uzupełniają postanowienia Umowy.
 
1.5 Prawa autorskie do Serwisu BookKeeper.pl należą niepodzielnie do Webmonster Łukasz Stefański z siedzibą w Lublinie. 

2. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług dla Użytkownika przez Serwis BookKeeper.pl
 
Serwis – oznacza Serwis internetowy BookKeeper.pl, - Operatora, który świadczy usługi drogą elektroniczną opisane w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 
Informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną do promowania usług lub wizerunku Serwisu.
 
Usługa elektroniczna – oznacza usługę wykonywaną przez Serwis poprzez wysyłanie, odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia oraz przechowywania na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2000 r. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
 
Operator – oznacza Webmonster Łukasz Stefański z siedzibą w Lublinie przy ul. Leonarda 13/76, NIP 7991892976.
 
Użytkownik – oznacza Każdego, kto korzysta z usługi elektronicznej świadczonej przez Operatora lub w jakikolwiek inny sposób zgodnie z obowiązującym prawem korzysta ze strony www udostępnionej przez Operatora.
 
System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 
Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług opisanych w punkcie 3 niniejszego regulaminu, zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 
Abonament – oznacza kwotę wynagrodzenia należną Operatorowi za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu za dany okres rozliczeniowy.
 
Cennik – oznacza prezentowaną w Serwisie informację na temat wysokości opłat abonamentowych, które uzależnione są od długości korzystania przez Użytkownika z Serwisu. 

3. Zakres usług

Operator - BookKeeper.pl po zawarciu umowy z Użytkownikiem zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia drogą elektroniczną:
 
3.1. Usług związanych z tworzeniem, przyjmowaniem do przechowywania, przechowywaniem, przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika, które związane są tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika, w szczególności:
 
- faktur sprzedaży, rachunków
- bazy danych kontrahentów 
- przelewów
- faktur zakupów
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- ewidencji VAT 
- ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- ewidencji używanych środków transportu
- obliczanie stawek amortyzacyjnych
- ewidencji i rozliczeń pracowników 
 
3.2. Usług związanych z obliczaniem przez Serwis na podstawie wprowadzanych przez Użytkownika danych:
 
- zobowiązań Użytkownika na rzecz Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego
- zobowiązań Użytkownika na rzecz Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT
- zobowiązań Użytkownika na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 
3.3. Usług związanych z generowaniem na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych do formularzy:
 
- do Urzędów Skarbowych 
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4. Warunki techniczne

4.1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu o których mowa w pkt 3 - ppkt. 3.1, 3.2 i 3.3 niniejszego Regulaminu są następujące: - połączenie z siecią Internet oraz aktywna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Operator serwisu zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox lub Google Chrome.
4.2. Szczególne wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu określają dodatkowo zasady bezpieczeństwa korzystania z Serwisu BookKeeper.pl opisane w punkcie 6 Regulaminu.
4.3. Usługobiorca, może korzystać z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych i obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu lub sposobu zamówienia usługi. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z Usługi to jest niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Operator będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Operator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
4.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Operatora serwisu urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić dostęp do tych danych. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Operator zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, jednocześnie zakreślając dwutygodniowy termin na zgłoszenie zastrzeżenia przez Użytkownika do informacji powziętych przez Operatora.

5. Dostęp do Serwisu

5.1. Dostęp do Serwisu realizuje się zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w punkcie 4 – podpunktach 4.1 i 4.3 Regulaminu oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa opisanymi w punkcie 6 Regulaminu.
5.2. Dostęp do wersji testowej Serwisu posiadają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie.
5.3. Dostęp do wersji płatnej Serwisu posiadają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą oraz prawidłowo przeszli proces konfiguracji swojego konta.
5.4. Użytkownik przy rejestracji w Serwisie zarówno testowej jak i płatnej otrzymuje nieograniczony dostęp do Serwisu o takiej samej funkcjonalności.
5.5. Trzymiesięczny dostęp do wersji testowej serwisu w okresie od zarejestrowania się Użytkownika do zawarcia umowy poprzez skuteczne opłacenie pierwszego abonamentu jest odpłatny. Koszt miesięcznego testowania serwisu przez Użytkownika wynosi 10 groszy netto miesięcznie plus podatek VAT. Przedmiotowy koszt trzymiesięcznego testowania konta przez Użytkownika pokrywany jest w całości przez Operatora.
5.6. Z dniem 31 grudnia 2018 r. serwis zostanie zamknięty. Po tej dacie niemożliwe będzie wykupywanie abonamentu i rejestracje w serwisie.
   Po tej dacie Serwis nie będzie aktualizowany i rozwijany.
   W przypadku, gdy Użytkownik ma wykupiony dostęp do Serwisu dłuższy niż do 31 grudnia 2018 r przewidziany jest częściowy lub całościowy zwrot opłaconego abonamentu w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu po 31 grudnia 2018.
   Zwroty wraz z wystawieniem faktury korygującej rozpoczną się po dniu 15 grudnia 2018 roku. Zwrot i wystawienie faktury może nastąpić wcześniej na życzenie Użytkownika.  
   Pomoc Biura Obsługi Klienta i wsparcie księgowej będą dostępne do dnia 31 stycznia 2019. 
   
5.8 Dostęp do konta i danych w Serwisie jest gwarantowany do 31 lipca 2019 roku. Po 31 lipca 2019 roku dostęp do Serwisu i wprowadzonych danych może zostać na stałe zablokowany bez ostrzeżenia i możliwości przywrócenia.
    Ponadto po 31 lipca 2019 roku sam Serwis może zostać usunięty i więcej niedostępny pod adresem bookkeeper.pl ani żadnym innym bez informowania Użytkownika.
   

6. Zasady bezpieczeństwa

6.1. Komputer Użytkownika serwisu powinien być wyposażony w często aktualizowany (najlepiej automatycznie) program antywirusowy i program typu firewall (program zapobiegający niepowołanemu dostępowi z sieci)
6.2. Jeżeli Użytkownik serwisu używa oprogramowania Microsoft’u powinien zadbać o systematyczne wgrywanie łat (patch) i poprawek do oprogramowania. 
6.3. Użytkownik powinien unikać przy pracy w systemie używania nieznanych komputerów – np. komputerów w kawiarenkach internetowych. Użytkownik nie wie, czy na takich komputerach nie są zainstalowane programy do podglądania haseł. 
6.4. Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do systemu oraz w procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https://. Zaleca się sprawdzanie informacji o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
6.5. Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do systemu.
6.6. Użytkownik powinien zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty związane z problemami z certyfikatem (np. „certyfikat wygasł” lub „certyfikat nie może być zweryfikowany”). Na stronę księgowości internetowej, która wyświetla takie komunikaty logować się nie wolno.
6.7. Jeżeli Użytkownik dostrzeże dziwne oznaki błędnego funkcjonowania systemu takie jak: inny wygląd interfejsu użytkownika, dziwne komunikaty, niespotykane obrazki, itp. niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu. Może być to oznaką próby przejęcia loginu i hasła do konta Użytkownika. 
6.8. Do drukowania jakichkolwiek dokumentów generowanych przez Serwis należy używać odpowiednich poleceń systemowych, przy czym odradza się Użytkownikowi wykonywanie tak zwanych zrzutów z ekranu ponieważ na takim zrzucie mogą być widoczne informacje, których Użytkownik nie ujawnia w toku prawidłowej pracy w Systemie.

7. Dane Użytkownika

7.1. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika do Systemu BookKeeper.pl stanowią własność Użytkownika systemu.
7.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkownika do systemu.
7.3. Operator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika jakimkolwiek podmiotom. 
7.4. Wszystkie dane Użytkownika gromadzone w panelu administracyjnym Jego konta w Serwisie są danymi, które przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowej pracy poszczególnego konta Serwisu co obejmuje:
7.4.1. prawidłowe wystawianie faktur, rachunków, przelewów
7.4.2. prawidłowe generowanie deklaracji i innych dokumentów
7.4.3. rozliczenia Użytkownika z Operatorem
7.5. Wszelkie połączenia Użytkownika z Systemem są szyfrowane przy pomocy 256 – bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone przez niepowołane osoby i przez nie rozszyfrowane.
7.6. Logowanie do Systemu następuje przez podanie loginu i hasła, które znane jest tylko i wyłącznie Użytkownikowi Systemu. Login i hasło są wymyślane przez Użytkownika Systemu.

8. Zawarcie umowy

8.1. Po trzymiesięcznym okresie testowym serwisu Użytkownik może uzyskać dostęp do następnego miesiąca księgowego poprzez prawidłowe opłacenie abonamentu.
8.2. Opłacenie abonamentu jest jednoznaczne z zawarciem na odpowiedni okres umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, z którą Użytkownik zapoznaje się w swoim panelu administracyjnym.
8.3. Po zaksięgowaniu płatności za abonament Operator przekaże drogą elektroniczną Użytkownikowi fakturę VAT za usługi serwisu.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o ochronie danych oobowych i RODO. 
9.2. Po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych Operator drogą elektroniczną będzie informować Użytkownika o dostępnych promocjach, usługach oraz towarach oferowanych przez Operatora lub Podmiot współpracujący z Operatorem. 

10. Zasady odpowiedzialności

10.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
10.2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Systemu.
10.3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez użytkownika systemu danych nieprawdziwych, w tym generowania nieprawdziwych dokumentów księgowych.

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora usługami drogą elektroniczną należy zgłaszać do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@bookkeeper.pl lub pisemnie na adres siedziby Operatora.
11.2. Operator w terminie 14 dni roboczych od chwili złożenia reklamacji poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość zwrotną lub wiadomość systemową. W przypadku reklamacji pisemnej Operator w terminie 14 dni roboczych poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie.

12. Zmiany Regulaminu

12.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane przez Operatora będą niezwłocznie publikowane jako nowy tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
12.2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. 
12.3. Zmiana Regulaminu wiąże aktywnego Użytkownika Serwisu po upływie 14 (czternastu) dni od chwili poinformowania go o zmianie. W przypadku nie wyrażenia zgody przez aktywnego Użytkownika na nową treść Regulaminu, ma On prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym – przy założeniu terminu do wypowiedzenia równemu 14 dniom od dnia otrzymania informacji o zmianie.
12.4. Zmiana Regulaminu w zakresie poszerzenia przez Operatora funkcjonalności Serwisu nie uprawnia Użytkownika do rozwiązania umowy z Operatorem na zasadzie punktu 12.3 Regulaminu. W takim przypadku nowy Regulamin obowiązuje od chwili publikacji w Serwisie lub od chwili odczytania przez aktywnego Użytkownika wiadomości systemowej.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2018 roku.